Objective


จุดมุ่งหมายในการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
  1. รวมรวมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นต่างๆ ของผู้จัดทำ
  2. สะท้อนความสามารถในด้านต่างๆ ของผู้จัดทำ
  3. แสดงพัฒนาการการทำงานของผู้จัดทำ
  4. เป็นส่วนประกอบการประเมินด้านวิชาการของวิชา .........................
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments